Choose one word in each group that has the underlined part pronounced

Xuất bản: 01/12/2020 - Cập nhật: 01/12/2020 - Tác giả: Điền Chính Quốc

Câu Hỏi:

Choose one word in each group that has the underlined part pronounced differently from the rest.

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B


Đáp án:

a

nnounce /əˈnaʊns/

a

nnual /ˈænjuəl/

a

ward /əˈwɔːd/

a

mong /əˈmʌŋ/
Phần được gạch chân ở câu B được phát âm là /æ/, còn lại là /ə/

Đáp án cần chọn là: B

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tiếng anh 11 mới nhất

X