I believe them, but I'll continue switching off lights and recycling.

Xuất bản: 01/12/2020 - Cập nhật: 01/12/2020 - Tác giả: Điền Chính Quốc

Câu Hỏi:

Listen to a short talk about global warming and decide if the following sentences are True or False. Your browser does not support the audio element.
I believe them, but I'll continue switching off lights and recycling.

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A


Đáp án: B
Câu hỏi. Tôi tin họ, nhưng tôi sẽ tiếp tục tắt đèn và tái chế.
=> sai
Thông tin: I don't believe them, so I'll continue switching off lights and recycling.

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tiếng anh 11 mới nhất

X