I believe them, but I'll continue switching off lights and recycling.

01/12/2020 79

Câu Hỏi:
Listen to a short talk about global warming and decide if the following sentences are True or False. Your browser does not support the audio element.
I believe them, but I'll continue switching off lights and recycling.
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A

Đáp án: B
Câu hỏi. Tôi tin họ, nhưng tôi sẽ tiếp tục tắt đèn và tái chế.
=> sai
Thông tin: I don't believe them, so I'll continue switching off lights and recycling.

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tiếng anh 11 mới nhất

X