Chọn phát biểu sai.

24/11/2020 10

Câu Hỏi:
Chọn phát biểu sai.
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: C
A, B, D - đúng
C - sai vì: Cứ mỗi độ trong thang Celsius bằng một độ trong thang Kenvin

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 6 mới nhất

X