Trong một thí nghiệm về giao thoa sóng nước, hai nguồn kết hợp O1 và O2 cách

Xuất bản: 29/12/2020 - Cập nhật: 20/09/2023 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Trong một thí nghiệm về giao thoa sóng nước, hai nguồn kết hợp O1 và O2 cách nhau 6 cm, dao động cùng pha, cùng biên độ. Chọn hệ trục tọa độ vuông góc xOy thuộc mặt nước với gốc tọa độ là vị trí đặt nguồn O1 còn nguồn O2 nằm trên trục Oy. Hai điểm P và Q nằm trên Ox có OP = 4,5 cm và OQ = 8 cm. Biết phần tử nước tại P không dao động còn phần tử nước tại Q dao động với biên độ cực đại. Giữa P và Q còn có một cực đại. Trên đoạn OP, điểm gần P nhất mà các phần tử nước dao động với biên độ cực tiểu cách P một đoạn gần giá trị nào nhất sau đây?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Trên đoạn OP, điểm gần P nhất mà các phần tử nước dao động với biên độ cực tiểu cách P một đoạn gần 1,4 cm.

Chu Huyền (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Trong thí nghiệm giao thoa sóng ở mặt nước, hai nguồn kết hợp dao động cùng pha theo phương thẳng đứng. Biết sóng truyền trên mặt nước với bước sóng λ. Ở mặt nước, M là điểm cực tiểu giao thoa cách hai nguồn những khoảng là $d_1$ và $d_2$. Công thức nào sau đây đúng?

Trong thí nghiệm giao thoa sóng ở mặt nước, hai nguồn kết hợp dao động cùng pha theo phương thẳng đứng. Biết sóng truyền trên mặt nước với bước sóng λ. Ở mặt nước, M là điểm cực tiểu giao thoa cách hai nguồn những khoảng là $d_1$ và $d_2$. 

Thí nghiệm giao thoa sóng ở mặt nước với hai nguồn kết hợp đặt tại hai điểm A và B dao động cùng pha với tần số $10 {~Hz}$. Biết $A B=20 {~cm}$ và tốc độ truyền sóng ờ mặt nước là $30 {~cm} / {s}$. Xét đường tròn đường kính AB ở mặt nước, số điểm cực tiểu giao thoa trên đường tròn này là

Bước sóng $\lambda=\frac{v}{f}=\frac{30}{10}=3(\mathrm{~cm})$
Số điểm cực tiểu trên đoạn AB: $-\frac{A B}{\lambda}-0,5$=>Trên AB có 14 điểm cực tiểu (ứng với 14 giá trị k nguyên). Vậy trên đường tròn có 14.2 = 28 điểm cực tiểu

Trong thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn kết hợp A, B dao động cùng pha, cùng tần số 20 Hz. Tại điểm M trên mặt nước cách A và B lần lượt là 16 cm và 20 cm, các phần tử tại đây đang dao động với biên độ cực đại. Giữa M và đường trung trực của AB có 3 dãy cực đại khác. Tốc độ truyền sóng .....

Do 2 nguồn cùng pha nên trung trực của AB được coi là 1 dãy cực đại.
Ta có giữa trung trực của M và AB có 3 dãy cực đại nên điểm M thuộc dãy cực đại thứ 4.
d2 − d1 = kλ = 4λ
⇒ λ = 1cm ⇒ v = λf = 20cm/s

Câu hỏi tương tự: 
Trong thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn kết hợp A,B giống nhau dao động với tần số 13 Hz. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 26 cm/s. Tại điểm M cách A,B lần lượt những khoảng AM = 19 cm, BM = 21 cm sóng có biên độ cực đại. Giữa M và đường trung trực của AB còn có:

đề trắc nghiệm vật lý 12 mới nhất

X