Tính toán với biểu thức đại số, đơn thức, đa thức nên:

Xuất bản: 19/11/2020 - Cập nhật: 19/11/2020 - Tác giả: Giang

Câu Hỏi:

Tính toán với biểu thức đại số, đơn thức, đa thức nên:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D


Trong GEOGEBRA, Tính toán mở rộng với các biểu thức chứa chữ (biểu thức đại số hay đa thức)
- Nên sử dụng các chữ x, y, z ... để thể hiện tên các biến.
- Khi tính toán với đa thức nên chọn chế độ tính toán chính xác.
- Nhập trực tiếp trên dòng lệnh của cửa sổ CAS

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tin học 7 mới nhất

X