Cấu trúc nhập lệnh để tạo đối tượng điểm là:

Xuất bản: 19/11/2020 - Cập nhật: 19/11/2020 - Tác giả: Giang

Câu Hỏi:

Cấu trúc nhập lệnh để tạo đối tượng điểm là:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C


Cú pháp nhập lệnh để tạo đối tượng điểm là: 
= (, ) Hoặc := (, )

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tin học 7 mới nhất

X