Cấu trúc nhập lệnh để tạo đối tượng điểm là:

19/11/2020 6

Câu Hỏi:
Cấu trúc nhập lệnh để tạo đối tượng điểm là:
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: C

Cú pháp nhập lệnh để tạo đối tượng điểm là: 
= (, ) Hoặc := (, )

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tin học 7 mới nhất

X