Các bước làm việc với chế độ tính toán gần đúng:1. Chọn lệnh Các tùy chọn → Làm

19/11/2020 22

Câu Hỏi:
Các bước làm việc với chế độ tính toán gần đúng:

1. Chọn lệnh Các tùy chọn → Làm tròn
2. Chọn số chữ thập phân sau dấu chấm.
3. Nháy chuột vào nút

Chọn đáp án đúng:
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B

Các bước làm việc với chế độ tính toán gần đúng:
- Nháy chuột vào nút
- Chọn lệnh Các tùy chọn → Làm tròn
- Chọn số chữ thập phân sau dấu chấm.

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tin học 7 mới nhất

X