Để thay đổi một số thuộc tính của đồ thị hàm số ta thực hiện:

19/11/2020 10

Câu Hỏi:
Để thay đổi một số thuộc tính của đồ thị hàm số ta thực hiện:
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: D

Để thay đổi một số thuộc tính của đồ thị hàm số ta thực hiện:
+ Chọn hàm số f(x) trong cửa sổ hiện thị danh sách các đối tượng bên trái
+ Nháy chuột tại nút tam giác bên trái dòng chữ vùng làm việc

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tin học 7 mới nhất

X