Vùng làm việc của Geogbra gồm:

19/11/2020 8

Câu Hỏi:
Vùng làm việc của Geogbra gồm:
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: D

Vùng làm việc của Geogbra gồm:
+ Hệ trục tọa độ
+ Lưới
+ Thanh điều hướng

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tin học 7 mới nhất

X