Trắc nghiệm Sinh 11 bài 36: Phát triển ở thực vật có hoa

Đề trắc nghiệm Sinh 11 bài 36 có đáp án: Phát triển ở thực vật có hoa

Câu 1. Phát triển ở thực vật là toàn bộ những biến đổi diễn ra trong chu kỳ sống của cá thể biểu hiện qua?

A. hai quá trình liên quan với nhau: sinh trưởng và phát sinh hình thái tạo nên các cơ quan của cơ thể

B. ba quá trình không liên quan với nhau: sinh trưởng, phân hóa và phát sinh hình thái tạo nên các cơ quan của cơ thể

C. ba quá trình liên quan với nhau là sinh trưởng, phân hóa và phát sinh hình thái tạo nên các cơ quan của cơ thể

D. hai quá trình liên quan với nhau: phân hóa và phát sinh hình thái tạo nên các cơ quan của cơ thể

Câu 2. Phitôcrôm Pđx có tác dụng làm cho hạt nảy mầm?

A. khí khổng mở, ức chế hoa nở

B. hoa nở, khí khổng mở

C. hoa nở, khí khổng đóng

D. kìm hãm hoa nở và khí khổng mở

Câu 4. Quang chu kỳ là?

A. tương quan độ dài ban ngày và ban đêm

B. thời gian chiếu sáng xen kẽ với bóng tối bằng nhau trong ngày

C. thời gian chiếu sáng trong một ngày

D. tương quan độ dài ban ngày và ban đêm trong một mùa

Câu 7. Phitôcrôm là sắc tố cảm nhận quang chu kì?

A. và cảm nhận ánh sáng, có bản chất là protein và có trong các hạt cần ánh sáng để nảy mầm

B. và cảm nhận ánh sáng, có bản chất là phi protein và có trong các hạt cần ánh sáng để nảy mầm

C. và cảm nhận ánh sáng, có bản chất là protein và chứa trong các lá cần ánh sáng để quang hợp

D. nhưng không cảm nhận ánh sáng, có bản chất là protein và có trong các hạt cần ánh sáng để nảy mầm

Câu 9. Phitôcrôm Pđ và Pđx Có mối liên hệ với nhau như thế nào?

A. Hai dạng chuyển hóa lẫn nhau dưới sự tác động của ánh sáng

B. Hai dạng đều không chuyển hóa lẫn nhau dưới sự tác động của ánh sáng

C. Dạng Pđ không chuyển hóa được sang dạng Pđx

D. Dạng Pđx không chuyển hóa được sang dạng Pđ

Câu 11. Cây trung tính là cây ra hoa ở?

A. ngày dài vào mùa mưa và ở ngày ngắn vào mùa khô

B. cả ngày dài và ngày ngắn

C. ngày dài vào mùa lạnh và ở ngày ngắn vào mùa nóng

D. ngày ngắn vào mùa lạnh và ngày dài vào mùa nóng

Câu 12. Cho các loài thực vật sau: lúa mì, sen cạn, dâu tây. Những loài này?

A. chỉ ra hoa khi có độ sáng nhỏ hơn 12 giờ/ngày

B. chỉ ra hoa khi có độ sáng lớn hơn 12 giờ/ngày

C. ra hoa không phụ thuộc vào ngoại cảnh

D. ra hoa khi thời gian chiếu sáng bằng thời gian tối

đáp án Trắc nghiệm Sinh 11 bài 36: Phát triển ở thực vật có hoa

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1CCâu 8A
Câu 2BCâu 9A
Câu 3ACâu 10B
Câu 4ACâu 11B
Câu 5ACâu 12A
Câu 6BCâu 13B
Câu 7A

Chu Huyền (Tổng hợp)

Các đề khác

X