Phitôcrôm Pđx có tác dụng làm cho hạt nảy mầm?

Xuất bản: 01/12/2020 - Cập nhật: 04/04/2022 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Phitôcrôm Pđx có tác dụng làm cho hạt nảy mầm?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Phitôcrôm Pđx có tác dụng làm cho hạt nảy mầm, hoa nở, khí khổng mở

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 11 mới nhất

X