Trong các câu so sánh nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ đông đặc của nước dưới đây,

24/11/2020 225

Câu Hỏi:
Trong các câu so sánh nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ đông đặc của nước dưới đây, câu nào đúng?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: D

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 6 mới nhất

X