Sự đông đặc là sự chuyển từ

24/11/2020 28

Câu Hỏi:
Sự đông đặc là sự chuyển từ
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: C
Sự đông đặc là sự chuyển từ thể lỏng sang thể rắn
⇒ Đáp án C

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 6 mới nhất

X