Chất nào trong các chất sau đây khi đông đặc thể tích không tăng?

Xuất bản: 24/11/2020 - Cập nhật: 24/11/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Chất nào trong các chất sau đây khi đông đặc thể tích không tăng?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Chì là chất khi đông đặc thể tích không tăng
⇒ Đáp án B

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 6 mới nhất

X