Chất nào trong các chất sau đây khi đông đặc thể tích không tăng?

24/11/2020 27

Câu Hỏi:
Chất nào trong các chất sau đây khi đông đặc thể tích không tăng?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B
Chì là chất khi đông đặc thể tích không tăng
⇒ Đáp án B

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 6 mới nhất

X