Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về sự nóng chảy và sự đông đặc?

Xuất bản: 24/11/2020 - Cập nhật: 24/11/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về sự nóng chảy và sự đông đặc?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Trong quá trình đông đặc hay nóng chảy nhiệt độ của chất không đổi
⇒ Đáp án C

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 6 mới nhất

X