Bảo vệ chính quyền non trẻ, trường kì kháng chiến chống thực dân Pháp

Hướng dẫn làm bài Bảo vệ chính quyền non trẻ, trường kì kháng chiến chống thực dân Pháp