Bài 17: Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ

Câu 2 trang 40 Lịch Sử 5

Câu 2 trang 40 Lịch Sử 5

Trả lời câu hỏi 2 bài 17 trang 40 sách giáo khia lịch sử lớp 5, bài học chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ

Câu 1 trang 40 Lịch Sử 5

Câu 1 trang 40 Lịch Sử 5

Trả lời câu hỏi 1 bài 17 trang 40 sách giáo khoa lịch sử lớp 5, bài học chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ