Bài 12: Vượt qua tình thế hiểm nghèo

Câu 2 trang 27 Lịch Sử 5

Câu 2 trang 27 Lịch Sử 5

Trả lời câu hỏi 2 bài 12 trang 27 sách giáo khoa lịch sử lớp 5, bài học Vượt qua tình thế hiểm nghèo

Câu 1 trang 27 Lịch Sử 5

Câu 1 trang 27 Lịch Sử 5

Trả lời câu hỏi 1 bài 12 trang 27 sách giáo khoa lịch sử lớp 5, bài học Vượt qua tình thế hiểm nghèo