Bài 15: Chiến thằng Biên giới thu – đông 1950

Câu 2 trang 35 Lịch Sử 5

Câu 2 trang 35 Lịch Sử 5

Trả lời câu hỏi 2 bài 15 trang 35 sách giáo khoa lịch sử lớp 5, bài học Chiến thằng Biên giới thu – đông 1950

Câu 1 trang 35 Lịch Sử 5

Câu 1 trang 35 Lịch Sử 5

Trả lời câu hỏi 1 bài 15 trang 35 sách giáo khoa lịch sử lớp 5, bài học Chiến thằng Biên giới thu – đông 1950