Bài 13: Thà hi sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước

Câu 2 trang 30 Lịch Sử 5

Câu 2 trang 30 Lịch Sử 5

Trả lời câu hỏi 2 bài 13 trang 30 sách giáo khoa lịch sử lớp 5, bài học Thà hi sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước

Câu 1 trang 30 Lịch Sử 5

Câu 1 trang 30 Lịch Sử 5

Trả lời câu hỏi 1 bài 13 trang 30 sách giáo khoa lịch sử lớp 5, bài học Thà hi sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước