Bài 14: Thu – Đông 1947, Việt Bắc mồ chôn giặc Pháp

Câu 3 trang 32 Lịch Sử 5

Câu 3 trang 32 Lịch Sử 5

Trả lời câu hỏi 3 bài 14 trang 32 sách giáo khoa lịch sử lớp 5, bài học Thu – Đông 1947, Việt Bắc mồ chôn giặc Pháp

Câu 2 trang 32 Lịch Sử 5

Câu 2 trang 32 Lịch Sử 5

Trả lời câu hỏi 2 bài 14 trang 32 sách giáo khoa lịch sử lớp 5, bài học Thu – Đông 1947, Việt Bắc mồ chôn giặc Pháp

Câu 1 trang 32 Lịch Sử 5

Câu 1 trang 32 Lịch Sử 5

Trả lời câu hỏi 1 bài 14 trang 32 sách giáo khoa lịch sử lớp 5, bài học Thu – Đông 1947, Việt Bắc mồ chôn giặc Pháp