Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, từ khóa Var dùng để:

04/12/2020 2,178

Câu Hỏi:
Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, từ khóa Var dùng để:
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: C
Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, từ khóa Var dùng để khai báo biến. Mọi biến dùng trong chương trình đều cần khai báo tên và kiểu dữ liệu. Mỗi biến chỉ được khia báo một lần.

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tin học 11 mới nhất

X