Danh sách các biến là một hoặc nhiều tên biến, các tên biến được viết cách nhau

Xuất bản: 04/12/2020 - Cập nhật: 04/12/2020 - Tác giả: Điền Chính Quốc

Câu Hỏi:

Danh sách các biến là một hoặc nhiều tên biến, các tên biến được viết cách nhau bởi:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Trong khai báo biến, danh sách các biến là một hoặc nhiều tên biến, các tên biến được viết cách nhau bởi dấu phẩy (,). Sau từ khóa var có thể khai báo nhiều danh sách biến khác nhau, tức là cấu trúc : < kiểu dữ liệu>; có thể xuất hiện nhiều lần.

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tin học 11 mới nhất

X