Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, từ khoá CONST dùng để:

04/12/2020 502

Câu Hỏi:
Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, từ khoá CONST dùng để:
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B
Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, từ khoá CONST dùng để khai báo hằng. Cấu trúc khai báo hằng là: Var CONST = ;

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tin học 11 mới nhất

X