Trong ô B3 có chứa số 7.75, chọn ô B3 và nháy hai lần vào nút lệnh thì kết quả

Xuất bản: 19/11/2020 - Cập nhật: 19/11/2020 - Tác giả: Phạm Dung

Câu Hỏi:

Trong ô B3 có chứa số 7.75, chọn ô B3 và nháy hai lần vào nút lệnh thì kết quả trong ô B3 là:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Nút lệnh là giảm đi chữ số thập phân tương ứng với lần nháy. Trong ô B3 có chứa số 7.75, chọn ô B3 và nháy hai lần vào nút lệnh thì bỏ đi hai chữ số thập phân và kết quả trong ô B3 là 8 (theo quy tắc làm tròn số).

Phạm Dung (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tin học 7 mới nhất

X