Để căn dữ liệu vào giữa nhiều ô tính ta sử dụng nút lệnh:

Xuất bản: 19/11/2020 - Cập nhật: 19/11/2020 - Tác giả: Phạm Dung

Câu Hỏi:

Để căn dữ liệu vào giữa nhiều ô tính ta sử dụng nút lệnh:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Để căn dữ liệu vào giữa nhiều ô tính ta sử dụng nút lệnh Center trong nhóm Alignment trên dải lệnh Home.

Phạm Dung (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tin học 7 mới nhất

X