Để giảm bớt một chữ số thập phân ta nháy vào nút lệnh:

Xuất bản: 19/11/2020 - Cập nhật: 19/11/2020 - Tác giả: Phạm Dung

Câu Hỏi:

Để giảm bớt một chữ số thập phân ta nháy vào nút lệnh:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Để giảm bớt một chữ số thập phân ta nháy vào nút lệnh Decrease Decimal trong nhóm Number trên dải lệnh Home và chương trình bảng tính sẽ thực hiện qui tắc làm tròn số.

Phạm Dung (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tin học 7 mới nhất

X