Khi nhập dữ liệu vào bảng tính thì:

Xuất bản: 19/11/2020 - Cập nhật: 06/10/2023 - Tác giả: Phạm Dung

Câu Hỏi:

Câu nào sau đây sai. Khi nhập dữ liệu vào bảng tính thì:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Khi nhập dữ liệu vào bảng tính thì dữ liệu kiểu kí tự sẽ mặc nhiên căn thẳng lề trái, dữ liệu kiểu số sẽ mặc nhiên căn thẳng lề phải.

Phạm Dung (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Trong bảng tính Excel, giao của một hàng và một cột được gọi là?

Trong bảng tính Excel, giao của một hàng và một cột được gọi là ô.
Chi tiết:
Trong chương trình bảng tính:
- Trang tính là miền làm việc chính của bảng tính gồm các cột, hàng, ô tính
- Vùng giao giữa cột và hàng gọi là ô tính để chứa dữ liệu

Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có sẵn giá trị chuỗi "Tin hoc" ;ô B2 có giá trị số 2008. Tại ô C2 gõ vào công thức =A2+B2 thì nhận được kết quả:

Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có sẵn giá trị chuỗi Tin hoc ;ô B2 có giá trị số 2008. Tại ô C2 gõ vào công thức =A 2+B2 thì nhận được kết quả: VALUE!

Trong bảng tính Excel, để thực hiện định dạng đường viền cho bảng dữ liệu nằm trong tệp danh sách lớp, bạn chọn bảng dữ liệu đó và nhấn chuột trái chọn Format/Cells rồi chọn thẻ:

Trong bảng tính Excel, để thực hiện định dạng đường viền cho bảng dữ liệu nằm trong tệp danh sách lớp, bạn chọn bảng dữ liệu đó và nhấn chuột trái chọn Format/Cells rồi chọn thẻ Border.

Trong bảng tính Excel, giả sử tại ô F12 ta có công thức: = "Đà Nẵng,"&Min(2,5), kết quả trả về tại ô F12 là:

Trong bảng tính Excel, giả sử tại ô F12 ta có công thức: = Đà Nẵng,&Min(2,5), kết quả trả về tại ô F12 là: Đà Nẵng,2.
=> Chọn C

Trong bảng tính Excel, dữ liệu kiểu số trong ô mặc định được canh:

Trong bảng tính Excel, dữ liệu kiểu số trong ô mặc định được canh Phải.

Để sắp xếp dữ liệu trong bảng tính Excel, thực hiện:

Để sắp xếp dữ liệu trong bảng tính Excel, thực hiện Chọn vùng dữ liệu → Data/Filter.

Trong bảng tính Excel, kết quả trong ô A1 là gì, nếu tại đó ta nhập: 1+2

Trong bảng tính Excel, kết quả trong ô A1 là gì, nếu tại đó ta nhập: 1+2 sẽ báo lỗi.

Trong bảng tính Excel, tại ô B4 có công thức: =INT(C2/26)+SUM(D2:Đ11;F10;E2:E11)-A2. Khi sao chép công thức này đến ô D7 thì có công thức như thế nào:

Trong bảng tính Excel, tại ô B4 có công thức: =INT(C2/26)+SUM(D2:Đ11;F10;E2:E11)-A2.
Khi sao chép công thức này đến ô D7 thì có công thức =INT(E5/26)+SUM(D2:D11:H13,E2:E11)-C5

Tong bảng tính Excel có:

Tong bảng tính Excel có 256 cột và 65536 dòng.

Trong bảng tính Excel quá trình thực hiện việc chọn nhóm ô (nhóm hàng) không liên tiếp, bạn nhấn trái chuột và giữ phím:

Trong bảng tính Excel quá trình thực hiện việc chọn nhóm ô (nhóm hàng) không liên tiếp, bạn nhấn trái chuột và giữ phím Ctrl.

đề trắc nghiệm tin học 7 mới nhất

X