Trong ô B3 có chứa số 7.15, chọn ô B3 và nháy hai lần vào nút lệnh thì kết quả

Xuất bản: 19/11/2020 - Cập nhật: 19/11/2020 - Tác giả: Phạm Dung

Câu Hỏi:

Trong ô B3 có chứa số 7.15, chọn ô B3 và nháy hai lần vào nút lệnh thì kết quả trong ô B3 là:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Nháy hai lần vào nút lệnh thì kết quả trong ô tăng thêm hai chữ số thập phân. Vậy trong ô B3 có chứa số 7.15, chọn ô B3 và nháy hai lần vào nút lệnh thì kết quả trong ô B3 là 7.1500.

Phạm Dung (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tin học 7 mới nhất

X