Trong các phông chữ dưới đây, phông chữ nào dùng mã Unicode?

Xuất bản: 09/11/2020 - Cập nhật: 09/11/2020 - Tác giả: Phạm Dung

Câu Hỏi:

Trong các phông chữ dưới đây, phông chữ nào dùng mã Unicode?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Phông chữ dùng mã Unicode là Time New Roman

Giải thích :
+ Phông chữ dùng mã Unicode: Time New Roman, Arial, Tahoma…
+ Phông chữ dùng mã TCVN3: .VnTime, .VnArial…
+ Phông chữ dùng mã VNI: VNI-Times, VNI-Top, VNI-Helve…

Phạm Dung (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tin học 10 mới nhất

X