Trắc nghiệm Tin học 11 bài 11: Kiểu mảng

Đề trắc nghiệm Tin học 11 bài 11 gồm các câu hỏi và bài tập trắc nghiệm có đáp án phạm vi kiến thức bài 11 Tin học lớp 11 tìm hiểu về kiểu mảng.

Câu 1. Phát biểu nào dưới đây về kiểu mảng một chiều là phù hợp?
Câu 2. Để khai báo số phần tử của mảng trong Pascal, người lập trình cần:
Câu 3. Phát biểu nào dưới đây về chỉ số của mảng là phù hợp nhất?
Câu 4. Phát biểu nào sau đây về mảng là không chính xác?
Câu 5. Thế nào là khai báo biến mảng gián tiếp?
Câu 6. Phương án nào dưới đây là khai báo mảng hợp lệ?
Câu 7. Cho khai báo mảng và đoạn chương trình như sau:

Var a : array[0..50] of real ;
k := 0 ;
for i := 1 to 50 do
if a[i] > a[k] then k := i ;

Đoạn chương trình trên thực hiện công việc gì dưới đây?
Câu 8. Cho khai báo mảng như sau:
Var a : array[0..10] of integer ;
Phương án nào dưới đây chỉ phần tử thứ 10 của mảng?
Câu 9. Khai báo mảng hai chiều nào sau đây là sai?
Câu 10. Mảng là kiểu dữ liệu biểu diễn một dãy các phần tử thuận tiện cho:

đáp án Trắc nghiệm Tin học 11 bài 11: Kiểu mảng

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1CCâu 6A
Câu 2BCâu 7C
Câu 3ACâu 8A
Câu 4DCâu 9B
Câu 5DCâu 10B

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

Các đề khác

X