Trắc nghiệm Tin học 11 bài 11: Kiểu mảng

Đề trắc nghiệm Tin học 11 bài 11 gồm các câu hỏi và bài tập trắc nghiệm có đáp án phạm vi kiến thức bài 11 Tin học lớp 11 tìm hiểu về kiểu mảng.

Câu 1. Phát biểu nào dưới đây về kiểu mảng một chiều là phù hợp?

A. Là một tập hợp các số nguyên

B. Độ dài tối đa của mảng là 255

C. Là một dãy hữu hạn các phần tử cùng kiểu

D. Mảng không thể chứa kí tự

Câu 2. Để khai báo số phần tử của mảng trong Pascal, người lập trình cần:

A. khai báo một hằng số là số phần tử của mảng

B. khai báo chỉ số bắt đầu và kết thúc của mảng

C. khai báo chỉ số kết thúc của mảng

D. không cần khai báo gì, hệ thống sẽ tự xác định

Câu 3. Phát biểu nào dưới đây về chỉ số của mảng là phù hợp nhất?

A. Dùng để truy cập đến một phần tử bất kì trong mảng

B. Dùng để quản lí kích thước của mảng

C. Dùng trong vòng lặp với mảng

D. Dùng trong vòng lặp với mảng để quản lí kích thước của mảng

Câu 4. Phát biểu nào sau đây về mảng là không chính xác?

A. Chỉ số của mảng không nhất thiết bắt đầu từ 1

B. Có thể xây dựng mảng nhiều chiều

C. Xâu kí tự cũng có thể xem như là một loại mảng

D. Độ dài tối đa của mảng là 255

Câu 5. Thế nào là khai báo biến mảng gián tiếp?

A. Khai báo mảng của các bản ghi

B. Khai báo mảng xâu kí tự

C. Khai báo mảng hai chiều

D. Khai báo thông qua kiểu mảng đã có

Câu 6. Phương án nào dưới đây là khai báo mảng hợp lệ?

A. Var mang : ARRAY[0..10] OF INTEGER;

B. Var mang : ARRAY[0..10] : INTEGER;

C. Var mang : INTEGER OF ARRAY[0..10];

D. Var mang : ARRAY(0..10) : INTEGER;

Câu 7. Cho khai báo mảng và đoạn chương trình như sau:

Var a : array[0..50] of real ;
k
:= 0 ;
for i := 1 to 50 do
if a[i] > a[k] then k := i ;

Đoạn chương trình trên thực hiện công việc gì dưới đây?

A. Tìm phần tử nhỏ nhất trong mảng;

B. Tìm phần tử lớn nhất trong mảng;

C. Tìm chỉ số của phần tử lớn nhất trong mảng

D. Tìm chỉ số của phần tử nhỏ nhất trong mảng

Câu 9. Khai báo mảng hai chiều nào sau đây là sai?

A. var m : array[1..10] of array[0..9] of integer;

B. var m : array[1..20,1..40] of real;

C. var m : array[1..9;1..9] of integer;

D. var m : array[0..10,0..10] of char;

Câu 10. Mảng là kiểu dữ liệu biểu diễn một dãy các phần tử thuận tiện cho:

A. chèn thêm phần tử

B. truy cập đến phần tử bất kì

C. xóa một phần tử

D. chèn thêm phần tử và xóa phần tử

đáp án Trắc nghiệm Tin học 11 bài 11: Kiểu mảng

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1CCâu 6A
Câu 2BCâu 7C
Câu 3ACâu 8A
Câu 4DCâu 9B
Câu 5DCâu 10B

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

Các đề khác

X