Cho khai báo mảng như sau: Var a : array0..10 of integer ;Phương án nào dưới đây

07/12/2020 675

Câu Hỏi:
Cho khai báo mảng như sau: Var a : array[0..10] of integer ;

Phương án nào dưới đây chỉ phần tử thứ 10 của mảng?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A
Tham chiếu (truy cập) đến một phần tử bất kì trong mảng.

Cú pháp: Tên mảng[chỉ số];

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tin học 11 mới nhất

X