Phát biểu nào sau đây về mảng là không chính xác?

07/12/2020 689

Câu Hỏi:
Phát biểu nào sau đây về mảng là không chính xác?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: D
Chỉ số của mảng không nhất thiết bắt đầu từ 1 tùy theo người lập trình. Xâu kí tự cũng có thể xem như mảng một chiều, mỗi phần tử là một kí tự. Trong lập trình có thể xây dựng mảng nhiều chiều. Và không có giới hạn cụ thể về độ dài của mảng.

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tin học 11 mới nhất

X