Phương án nào dưới đây là khai báo mảng hợp lệ?

07/12/2020 607

Câu Hỏi:
Phương án nào dưới đây là khai báo mảng hợp lệ?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A
Cấu trúc khai báo mảng trực tiếp:

Var < tên biến mảng > : array [kiểu chỉ số] of < kiểu phần tử >;

Trong đó:
+ Kiểu chỉ số thường là một đoạn số nguyên liên tục có dạng n1..n2 với n1, n2 là các hằng hoặc biểu thức nguyên xác định chỉ số đầu và cuối (n1 ≤ n2).
+ Kiểu phần tử là kiểu của các phần tử trong mảng.

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tin học 11 mới nhất

X