Nhận định nào sau đây không đúng với ảnh hưởng của cuộc cách mạng khoa học và

Xuất bản: 29/02/2024 - Cập nhật: 29/02/2024 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Nhận định nào sau đây không đúng với ảnh hưởng của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại đến sự phát triển kinh tế - xã hội?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại tác động đến sự phát triển kinh tế - xã hội, tất cả các ngành nhất là công nghiệp và dịch vụ, tạo ra những bước chuyển dịch cơ cấu kinh tế mạnh mẽ → Nhận định “Chỉ tác động đến sự phát triển của ngành công nghiệp nhẹ” là không đúng.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm địa lý 11 mới nhất

X