Dựa trên cơ sở nào để phân chia các quốc gia trên thế giới thành nhóm nước phát

Xuất bản: 29/02/2024 - Cập nhật: 29/02/2024 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Dựa trên cơ sở nào để phân chia các quốc gia trên thế giới thành nhóm nước phát triển và đang phát triển?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Dựa vào trình độ phát triển kinh tế - xã hội mà phân chia các quốc gia trên thế giới thành hai nhóm nước (phát triển và đang phát triển) với sự tương phản rõ rệt nhau về các chỉ số như: tổng sản phẩm bình quân đầu người, đầu tư nước ngoài, HDI…

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm địa lý 11 mới nhất

X