Trắc nghiệm Địa 11 bài 12 (có đáp án): Ô-xtrây-li-a

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Địa 11 bài 12 có đáp án (Ô-xtrây-li-a)

Câu 1. Cho bảng số liệu:
Số dân Ô-xtrây-li-a qua các năm (Đơn vị: triệu người)
Cho bảng số liệu:Số dân Ô-xtrây-li-a qua các năm (Đơn vị: triệu người)Dựa vào hình ảnh
Dựa vào bảng số liệu, trả lời câu hỏi: Biểu đồ thích hợp nhất thể hiện số dân Ô-xtrây-li-a là
Câu 2. Dựa vào bảng số liệu Số dân Ô-xtrây-li-a qua các năm (Đơn vị: triệu người)
Dựa vào bảng số liệu Số dân Ô-xtrây-li-a qua các năm (Đơn vị: triệu người) trả hình ảnh
trả lời câu hỏi:Dân số Ô-xtrây-li-a tăng chủ yếu là do
Câu 3. Dựa vào bảng số liệu Số dân Ô-xtrây-li-a qua các năm (Đơn vị: triệu người)
Dựa vào bảng số liệu Số dân Ô-xtrây-li-a qua các năm (Đơn vị: triệu người)trả hình ảnh
trả lời câu hỏi:Nhận xét nào dưới đây là đúng?
Câu 4. Dựa vào bảng số liệu Số dân Ô-xtrây-li-a qua các năm (Đơn vị: triệu người)
Dựa vào bảng số liệu Số dân Ô-xtrây-li-a qua các năm (Đơn vị: triệu người)trả hình ảnh
trả lời câu hỏi:Thành phần dân cư chiếm tỉ trọng lớn nhất ở Ô-xtrây-li-a có nguồn gốc
Câu 5. Dựa vào bảng số liệu Số dân Ô-xtrây-li-a qua các năm (Đơn vị: triệu người)
Dựa vào bảng số liệu Số dân Ô-xtrây-li-a qua các năm (Đơn vị: triệu người)trả hình ảnh
trả lời câu hỏi: Trong những năm gần đây, 40% dân mới đến Ô-xtrây-li-a định cư là từ
Câu 6. Dựa vào bảng số liệu Số dân Ô-xtrây-li-a qua các năm (Đơn vị: triệu người)
Dựa vào bảng số liệu Số dân Ô-xtrây-li-a qua các năm (Đơn vị: triệu người)trả hình ảnh
trả lời câu hỏi:Ý nào dưới đây không đúng về phân bố dân cư ở Ô-xtrây-li-a?
Câu 7. Cho bảng số liệu:
Cơ cấu lao động phân theo khu vực kinh tế của Ô-xtrây-li-a qua các năm (Đơn vị: %)
Cho bảng số liệu:Cơ cấu lao động phân theo khu vực kinh tế của Ô-xtrây-li-a qua hình ảnh
Dựa vào bảng số liệu, trả lời câu hỏi:Biểu đồ thích hợp nhất thể hiện sự thay đổi cơ cấu lao động theo khu vực kinh tế của Ô-xtrây-li-a giai đoạn 1985 - 2013 là
Câu 8. Dựa vào bảng số liệu Cơ cấu lao động phân theo khu vực kinh tế của Ô-xtrây-li-a qua các năm (Đơn vị: %)
Dựa vào bảng số liệu Cơ cấu lao động phân theo khu vực kinh tế của Ô-xtrây-li-a hình ảnh
trả lời câu hỏi:Nhận xét nào dưới đây là đúng?
Câu 9. Dựa vào bảng số liệu Cơ cấu lao động phân theo khu vực kinh tế của Ô-xtrây-li-a qua các năm (Đơn vị: %)
Dựa vào bảng số liệu Cơ cấu lao động phân theo khu vực kinh tế của Ô-xtrây-li-a hình ảnh
trả lời câu hỏi:Ý nào dưới đây biểu hiện được chất lượng dân cư Ô-xtrây-li-a?
Câu 10. Dựa vào bảng số liệu Cơ cấu lao động phân theo khu vực kinh tế của Ô-xtrây-li-a qua các năm (Đơn vị: %)
Dựa vào bảng số liệu Cơ cấu lao động phân theo khu vực kinh tế của Ô-xtrây-li-a hình ảnh
trả lời câu hỏi: Về lao động, Ô-xtrây-li-a là nước đứng hàng đầu thế giới về
Câu 11. Dựa vào bảng số liệu Cơ cấu lao động phân theo khu vực kinh tế của Ô-xtrây-li-a qua các năm (Đơn vị: %)
Dựa vào bảng số liệu Cơ cấu lao động phân theo khu vực kinh tế của Ô-xtrây-li-a hình ảnh
trả lời câu hỏi: Một trong những đặc điểm nổi bật của lao động Ô-xtrây-li-a là

đáp án Trắc nghiệm Địa 11 bài 12 (có đáp án): Ô-xtrây-li-a

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1CCâu 7A
Câu 2BCâu 8B
Câu 3DCâu 9D
Câu 4CCâu 10C
Câu 5ACâu 11B
Câu 6D

Chu Huyền (Tổng hợp)

Các đề khác

X