Trắc nghiệm Địa Lí 11 Bài 2 có đáp án phần 2

Trắc nghiệm Địa Lí 11 Bài 2 có đáp án phần 2 trong bài Xu hướng toàn cầu hóa, khu vực hóa kinh tế.

Câu 1. Toàn cầu hóa là
Câu 2. Biểu hiện nào sau đây cho thấy thương mại thế giới phát triển mạnh?
Câu 3. Thành viên thứ 150 của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) là
Câu 4. Tính đến tháng 1 - 2007, tổ chức thương mại thế giới (WTO) có
Câu 5. Tổ chức có vai trò lớn trong việc thúc đẩy tự do hóa thương mại, làm cho nền kinh tế thế giới phát triển năng động hơn là
Câu 6. So với tốc độ tăng trưởng của toàn bộ nền kinh tế thế giới, tốc độ tăng trưởng của thương mại thế giới luôn
Câu 7. Tổ chức thương mại thế giới (WTO) chi phối tới bao nhiêu phần trăm hoạt động thương mại của thế giới?
Câu 8. Ý nào sau đây không đúng với Tổ chức Thương mại thế giới (WTO)?
Câu 9. Lĩnh vực chiếm tỉ trọng ngày càng lớn trong đầu tư nước ngoài là
Câu 10. Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF), Ngân hàng Thế giới (WB) ngày càng có vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế toàn cầu là biểu hiện của
Câu 11. Các tổ chức quốc tế nào ngày càng có vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế toàn cầu, cũng như trong đời sống kinh tế - xã hội của các quốc gia?
Câu 12. IMF (International Monetary Fund) là tên viết tắt tiếng Anh của tổ chức
Câu 13. Tên viết tắt tiếng Anh của Quỹ tiền tệ quốc tế là
Câu 14. WB (World Bank) là tên viết tắt tiếng Anh của tổ chức
Câu 15. Tên viết tắt tiếng Anh của tổ chức Ngân hàng Thế giới là
Câu 16. Biểu hiện nào sau đây không đúng với các công ti xuyên quốc gia?
Câu 17. Nhận định nào sau đây không phải là mặt tích cực của toàn cầu hoá kinh tế?
Câu 18. Biểu hiện tiêu cực của toàn cầu hóa kinh tế là
Câu 19. Nắm trong tay nguồn của cải vật chất lớn và chi phối nhiều ngành kinh tế quan trọng là biểu hiện của
Câu 20. Tên viết tắt tiếng Anh của tổ chức Hiệp ước tự do thương mại Bắc Mĩ là
Câu 21. NAFTA (North American Free Trade Agreemet) là tên viết tắt tiếng Anh của tổ chức
Câu 22. Số nước thành viên của tổ chức Hiệp ước tự do thương mại Bắc Mĩ (NAFTA) là
Câu 23. Tổ chức liên kết kinh tế khu vực có số thành viên ít nhất là:
Câu 24. Các nước thành viên của tổ chức Hiệp ước tự do thương mại Bắc Mĩ (NAFTA) là
Câu 25. Nước nào sau đây không phải là thành viên tổ chức Hiệp ước tự do thương mại Bắc Mĩ (NAFTA)?
Câu 26. Hiệp ước tự do thương mại Bắc Mĩ được thành lập vào năm
Câu 27. Tổ chức liên kết kinh tế khu vực được thành lập vào năm 1994 là
Câu 28. Tên viết tắt tiếng Anh của tổ chức Liên minh châu Âu là :
Câu 29. EU (European Union) là tên viết tắt tiếng Anh của tổ chức
Câu 30. Liên minh châu Âu (EU) được thành lập vào năm :
Câu 31. Tổ chức liên kết kinh tế khu vực nào sau đây được thành lập vào năm 1957?
Câu 32. Nước nào sau đây không phải là thành viên của Liên minh châu Âu (EU) :
Câu 33. Tổ chức liên kết kinh tế khu vực có số thành viên đông nhất là:
Câu 34. Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) được thành lập vào năm
Câu 35. ASEAN (Association of South East Asian Nations) là tên viết tắt tiếng Anh của tổ chức
Câu 36. Tên viết tắt tiếng Anh của tổ chức Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á là:
Câu 37. Trong khu vực Đông Nam Á, nước nào chưa gia nhập ASEAN?
Câu 38. Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) được thành lập vào năm
Câu 39. APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation) là tên viết tắt tiếng Anh của tổ chức
Câu 40. Tên viết tắt tiếng Anh của tổ chức Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương là
Câu 41. Tổ chức liên kết kinh tế khu vực có số dân đông nhất (năm 2005) là:
Câu 42. Tổ chức liên kết kinh tế khu vực nào sau đây có số dân đông nhất (năm 2005)?
Câu 43. Tổ chức liên kết kinh tế khu vực nào sau đây được thành lập vào năm 1989?
Câu 44. Nước nào sau đây ở khu vực Đông Nam Á chưa gia nhập tổ chức Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC)?
Câu 45. Các nước nào ở khu vực Đông Nam Á là thành viên của tổ chức Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC)?
Câu 46. MERCOSUR là tổ chức liên kết kinh tế ở khu vực:
Câu 47. Thị trường chung Nam Mĩ (MERCOSUR) được thành lập vào năm
Câu 48. MERCOSUR (Mercado Común del Sur) là tên viết tắt tiếng Tây Ban Nha của tổ chức
Câu 49. Tên viết tắt tiếng Tây Ban Nha của tổ chức Thị trường chung Nam Mĩ là:
Câu 50. Nước nào sau đây không phải là thành viên của thị trường chung Nam Mĩ?
Câu 51. Tháng 6 - 2006, MERCOSUR kết nạp thêm
Câu 52. Nước nào sau đây chưa gia nhập thị trường chung Nam Mĩ (MERCOSUR)?
Câu 53. Các nước thành viên của thị trường chung Nam Mĩ (MERCOSUR) (tính đến tháng 6 - 2006) là:
Câu 54. Tổ chức liên kết kinh tế khu vực nào sau đây có GDP nhỏ nhất (năm 2004)?
Câu 55. Tổ chức liên kết kinh tế khu vực nào sau đây có số dân nhỏ nhất (năm 2005)?
Câu 56. Giá trị GDP (năm 2004) của các tổ chức liên kết kinh tế khu vực xếp theo thứ tự giảm dần lần lượt là:
Câu 57. Xếp theo thứ tự giảm dần về quy mô dân số (năm 2005) của các tổ chức liên kết kinh tế khu vực lần lượt là
Câu 58. Tổ chức có GDP cao nhất (năm 2004) là:
Câu 59. Đầu tư nước ngoài không tăng nhanh trong ngành nào dưới đây?
Câu 60. Hệ quả nào sau đây không phải là của khu vực hóa kinh tế?
Câu 61. Tính đến tháng 1/2007, số quốc gia thành viên của tổ chức thương mại thế giới là:
Câu 62. WTO là tên viết tắt của tổ chức nào?
Câu 63. Toàn cầu hóa không dẫn đến hệ quả nào dưới đây : thúc đẩy tăng trưởng kinh tế toàn cầu, thu hẹp khoảng cách giàu nghèo giữa các nước, làm gia tăng khoảng cách giàu nghèo giữa các nước, đẩy mạnh đầu tư và tăng cường hợp tác quốc tế?
Câu 64. Các công ti xuyên quốc gia có vai trò ngày càng lớn không biểu hiệu
Câu 65. Biểu hiện nào sau đây không phải là biểu hiện của toàn cầu hóa?
Câu 66. Diễn đàn hợp tác châu Á - Thái Bình Dương viết tắt là
Câu 67. Cơ sở quan trọng để hình thành các tổ chức liên kết khu vực là
Câu 68. ASEAN là tên viết tắt của tổ chức liên kết kinh tế khu vực nào?
Câu 69. Các công ti xuyên quốc gia có đặc điểm nào dưới đây?
Câu 70. Ý nghĩa tích cực của tự do hóa thương mại mở rộng là
Câu 71. Ý nào sau đây không phải là mặt thuận lợi của toàn cầu hóa kinh tế?
Câu 72. Các tổ chức liên kết kinh tế khu vực được hình thành không phải do:
Câu 73. Tổ chức liên kết kinh tế khu vực có đa số các nước thành viên nằm ở Nam bán cầu là
Câu 74. Ý nào sau đây không phải ý nghĩa của Tổ chức Thương mại thế giới phát triển mạnh?
Câu 75. Tổ chức liên kết kinh tế khu vực nào dưới đây có nhiều quốc gia châu Á tham gia nhất?
Câu 76. Nhằm thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội các nước đang phát triển đã tiến hành
Câu 77. Việt Nam là thành viên của tổ chức liên kết khu vực nào sau đây?
Câu 78. Trong bối cảnh toàn cầu hóa, các nước đang phát triển đã nhanh chóng nắm bắt được cơ hội nào dưới đây nhằm thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội?
Câu 79. Tổ chức liên kết khu vực nào có ít quốc gia tham gia nhất?
Câu 80. Tổ chức liên kết khu vực nào có sự tham gia của của nhiều nước ở nhiều châu lục khác nhau?
Câu 81. Việt Nam là thành viên đồng thời của các tổ chức liên kết khu vực nào sau đây?
Câu 82. Nhân tố nào thúc đẩy toàn cầu hóa kinh tế diễn ra ngày càng mạnh mẽ?
Câu 83. Mối quan hệ giữa các quốc gia khi tiến hành toàn cầu hóa, khu vực hóa là
Câu 84. Nhân tố nào thúc đẩy toàn cầu hóa kinh tế diễn ra ngày càng mạnh mẽ?
Câu 85. Toàn cầu hóa và khu vực hóa kinh tế dẫn đến mối quan hệ kinh tế giữa các nước có chung đặc điểm nào?
Câu 86. Để có được sức cạnh tranh kinh tế mạnh, các nước đang phát triển đã tiến hành

đáp án Trắc nghiệm Địa Lí 11 Bài 2 có đáp án phần 2

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1DCâu 44C
Câu 2DCâu 45A
Câu 3CCâu 46C
Câu 4CCâu 47A
Câu 5CCâu 48B
Câu 6DCâu 49C
Câu 7DCâu 50A
Câu 8BCâu 51C
Câu 9CCâu 52B
Câu 10BCâu 53D
Câu 11BCâu 54B
Câu 12CCâu 55C
Câu 13CCâu 56B
Câu 14CCâu 57C
Câu 15BCâu 58B
Câu 16DCâu 59D
Câu 17CCâu 60B
Câu 18DCâu 61A
Câu 19BCâu 62A
Câu 20DCâu 63B
Câu 21ACâu 64C
Câu 22BCâu 65A
Câu 23BCâu 66B
Câu 24CCâu 67D
Câu 25DCâu 68B
Câu 26DCâu 69A
Câu 27CCâu 70D
Câu 28CCâu 71C
Câu 29BCâu 72D
Câu 30CCâu 73D
Câu 31BCâu 74C
Câu 32DCâu 75B
Câu 33CCâu 76B
Câu 34ACâu 77D
Câu 35CCâu 78B
Câu 36CCâu 79C
Câu 37DCâu 80A
Câu 38ACâu 81D
Câu 39DCâu 82C
Câu 40BCâu 83B
Câu 41DCâu 84C
Câu 42DCâu 85D
Câu 43DCâu 86A

Chu Huyền (Tổng hợp)

Các đề khác

X