Khi nói về bằng chứng sinh học phân tử, phát biểu nào sau đây không đúng?

Xuất bản: 07/03/2022 - Cập nhật: 03/08/2023 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Khi nói về bằng chứng sinh học phân tử, phát biểu nào sau đây không đúng?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Khi nói về bằng chứng sinh học phân tử, phát biểu Phân tích trình tự các axit amin của các loại protein hay trình tự các nucleotit của các gen khác nhau ở các loài có thể cho ta biết mối quan hệ họ hàng giữa các loài không đúng

Chu Huyền (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Thành phần axit amin ở chuỗi β-Hb ở người và tinh tinh giống nhau chứng tỏ 2 loài này có cùng nguồn. Đây là ví dụ về

Thành phần axit amin ở chuỗi β-Hb ở người và tinh tinh giống nhau chứng tỏ 2 loài này có cùng nguồn. Đây là ví dụ về bằng chứng tế bào học (hóa sinh).

Bằng chứng nào sau đây không được xem là bằng chứng sinh học phân tử?

Bằng chứng Xác côn trùng trong hổ phách hàng nghìn năm không phải bằng chứng sinh học phân tử đó là bằng chứng hóa thạch.

Bằng chứng sinh học phân tử là dựa vào các điểm giống nhau và khác nhau giữa các loài về

Bằng chứng sinh học phân tử là dựa vào các điểm giống nhau và khác nhau giữa các loài về cấu tạo pôlipeptit hoặc pôlinuclêôtit.
Lý thuyết: Bằng chứng sinh học phân tử
- Cơ sở vật chất chủ yếu của sự sống là các đại phân tử hữu cơ: axit nuclêic (ADN, ARN), prôtêin. Các loài sinh vật đều có vật chất di truyền là ADN (trừ số virut có vật chất di truyền là ARN). ADN có vai trò mang và truyền đạt thông tin di truyền. ADN của các loài đều được cấu tạo từ 4 loại nuclêôtit là ađênin (A), timin (T), guanin (G) và xitôzin (X).

Bằng chứng sinh học phân tử là những điểm giống và khác nhau giữa các loài về?

Bằng chứng sinh học phân tử là những điểm giống và khác nhau giữa các loài về trình tự các nucleotit trong các gen tương ứng.

Bằng chứng nào sau đây không được xem là bằng chứng sinh học phân tử?

Bằng chứng Các cơ thể sống đều được cấu tạo bởi tế bào không phải là bằng chứng sinh học phân tử, đây là bằng chứng tế bào

Ý nào sau đây không phải là bằng chứng sinh học phân tử?

Ý sai là D, vì cấu tạo và chức năng của các gen ở các loài là khác nhau

Ý nào không phải là bằng chứng sinh học phân tử?

Sự thống nhất về cấu tạo và chức năng của mọi gen của các loài không phải bằng chứng sinh học phân tử.

Khi nói về các bằng chứng tiến hóa, có bao nhiêu phát biểu sau đây là sai?
(1) Bằng chứng sinh học phân tử là bằng chứng tiến hóa trực tiếp vì có thể nghiên cứu được bằng thực nghiệm .
(2) Cơ quan tương đồng chỉ phản ánh hướng tiến hóa phân li mà không phản ảnh nguồn gốc chung của sinh giới

Cả 4 phát biểu trên đều sai về bằng chứng tiến hóa:
(1) Sai vì bằng chứng sinh học phân tử là bằng chứng tiến hóa gián tiếp.
(2) Sai vì cơ quan tương đồng phản ánh nguồn gốc chung của sinh giới.
(3) Sai vì virus chưa có cấu tạo tế bào.
(4) Sai vì cơ quan tương tự là bằng chứng gián tiếp, hóa thạch mới là bằng chứng trực tiếp.

đề trắc nghiệm sinh học 12 mới nhất

X