Khi nói về các bằng chứng tiến hóa, có bao nhiêu phát biểu sau đây là sai?(1)

Xuất bản: 07/03/2022 - Cập nhật: 25/09/2023 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Khi nói về các bằng chứng tiến hóa, có bao nhiêu phát biểu sau đây là sai?
(1) Bằng chứng sinh học phân tử là bằng chứng tiến hóa trực tiếp vì có thể nghiên cứu được bằng thực nghiệm .
(2) Cơ quan tương đồng chỉ phản ánh hướng tiến hóa phân li mà không phản ảnh nguồn gốc chung của sinh giới
(3) Tất cả cảc sinh vật từ virut, vi khuẩn tới động vật, thực vật đều cấu tạo từ tế bào nên bằng chứng tế bào học phản ánh nguồn gốc chung của sinh giới
(4) Cơ quan tương tự là loại bằng chứng tiến hóa trực tiếp và không phản ánh nguồn gốc chung của sinh giới

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Cả 4 phát biểu trên đều sai về bằng chứng tiến hóa:
(1) Sai vì bằng chứng sinh học phân tử là bằng chứng tiến hóa gián tiếp.
(2) Sai vì cơ quan tương đồng phản ánh nguồn gốc chung của sinh giới.
(3) Sai vì virus chưa có cấu tạo tế bào.
(4) Sai vì cơ quan tương tự là bằng chứng gián tiếp, hóa thạch mới là bằng chứng trực tiếp.

Chu Huyền (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Theo quan niệm hiện đại, đơn vị tiến hóa cơ sở ở các loài giao phối là?

Theo quan niệm hiện đại, đơn vị tiến hóa cơ sở ở các loài giao phối là quần thể.

Trong sinh học, một quần thể là tập hợp các cá thể sinh vật cùng một loài, cùng sống trong một không gian xác định, vào thời điểm nhất định, có lịch sử phát triển chung và cách ly với quần thể cùng loài khác.

Tiến hoá là gì?

Tiến hoá là sự biến đổi của sinh vật theo hướng hoàn thiện dần cơ thể để thích nghi với điều kiện sống.

- Theo học thuyết tiến hóa, những cơ thể có tổ chức càng giống nhau phản ánh quan hệ nguồn gốc càng gần nhau.

Khi nói về bằng chứng sinh học phân tử, phát biểu nào sau đây không đúng?

Khi nói về bằng chứng sinh học phân tử, phát biểu Phân tích trình tự các axit amin của các loại protein hay trình tự các nucleotit của các gen khác nhau ở các loài có thể cho ta biết mối quan hệ họ hàng giữa các loài không đúng

Bằng chứng nào sau đây không được xem là bằng chứng sinh học phân tử?

Bằng chứng Xác côn trùng trong hổ phách hàng nghìn năm không phải bằng chứng sinh học phân tử đó là bằng chứng hóa thạch.

Bằng chứng sinh học phân tử là những điểm giống và khác nhau giữa các loài về?

Bằng chứng sinh học phân tử là những điểm giống và khác nhau giữa các loài về trình tự các nucleotit trong các gen tương ứng.

Ý nghĩa của các cơ quan tương đồng với việc nghiên cứu tiến hóa là

Các loài có cấu tạo cơ thể khác xa nhau nhưng cùng thực hiện chức năng tương tự nhau → tiến hóa đồng quy
Tiến hóa phân ly: cấu tạo cơ thể giống nhau nhưng thực hiện các chức năng khác nhau

Bằng chứng nào sau đây không được xem là bằng chứng sinh học phân tử?

Bằng chứng Các cơ thể sống đều được cấu tạo bởi tế bào không phải là bằng chứng sinh học phân tử, đây là bằng chứng tế bào

Ý nào sau đây không phải là bằng chứng sinh học phân tử?

Ý sai là D, vì cấu tạo và chức năng của các gen ở các loài là khác nhau

Cơ quan tương đồng phản ánh sự tiến hóa

Các loài có cấu tạo cơ thể khác xa nhau nhưng cùng thực hiện chức năng tương tự nhau → tiến hóa đồng quy
Tiến hóa phân ly: cấu tạo cơ thể giống nhau nhưng thực hiện các chức năng khác nhau

Ý nào không phải là bằng chứng sinh học phân tử?

Sự thống nhất về cấu tạo và chức năng của mọi gen của các loài không phải bằng chứng sinh học phân tử.

đề trắc nghiệm sinh học 12 mới nhất

X