Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về giao phối không ngẫu nhiên?

Xuất bản: 07/03/2022 - Cập nhật: 09/08/2023 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về giao phối không ngẫu nhiên?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Phát biểu không đúng khi nói về giao phối không ngẫu nhiên là: Giao phối không ngẫu nhiên làm giảm tần số alen lặn có hại trong quần thể. Phát biểu này sai vì giao phối không làm thay đổi tần số.
Phương án B đúng, giao phối không ngẫu nhiên có thể không làm thay đổi thành phần kiểu gen của một quần thể trong trường hợp quần thể chỉ bao gồm những dòng thuần, ví dụ như những loài tự thụ phấn trong tự nhiên.
Phương án C, D đúng.

Chu Huyền (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Theo thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại, tác động của giao phối không ngẫu nhiên và các yếu tố ngẫu nhiên tới quần thể đều có thể dẫn đến kết quả:

Theo thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại, tác động của giao phối không ngẫu nhiên và các yếu tố ngẫu nhiên tới quần thể đều có thể dẫn đến kết quả làm giảm sự đa dạng di truyền.

Kết quả của giao phối không ngẫu nhiên là?

Kết quả của giao phối không ngẫu nhiên là làm nghèo vốn gen của quần thể, giảm sự đa dạng di truyền.

Giao phối không ngẫu nhiên làm thay đổi thành phần kiểu gen của quần thể theo hướng nào?

Giao phối không ngẫu nhiên làm thay đổi thành phần kiểu gen của quần thể theo hướng giảm tần số kiểu gen dị hợp tử, tăng tần số kiểu gen đồng hợp tử.

Theo thuyết tiến hóa hiện đại, khi nói về vai trò của các nhân tố tiến hóa, phát biểu nào sau đây sai?

A, B, C đúng.
D- sai vì giao phối không ngẫu nhiên chỉ làm thay đổi thành phần KG của quần thể, không làm thay đổi tần số alen

Giao phối không ngẫu nhiên có đặc điểm nào sau đây?

Giao phối không ngẫu nhiên có đặc điểm: Chỉ làm thay đổi tần số kiểu gen mà không làm thay đổi tần số alen.

Ý có nội dung đúng khi nói về giao phối không ngẫu nhiên: Giao phối không ngẫu nhiên là?

Giao phối không ngẫu nhiên là nhân tố tiến hóa có định hướng ở cấp do giao phối không ngẫu nhiên làm thay đổi tần số kiểu gen theo hướng tăng tỉ lệ kiểu gen đồng hợp, giảm tỉ lệ kiểu gen dị hợp.

Điểm giống nhau giữa giao phối ngẫu nhiên và giao phối không ngẫu nhiên là:

Điểm giống nhau giữa giao phối ngẫu nhiên và giao phối không ngẫu nhiên là đều có thể tạo ra biến dị tổ hợp, cung cấp nguyên liệu cho quá trình tiến hóa.

Giao phối không ngẫu nhiên là nhân tố tiến hóa vì?

Giao phối không ngẫu nhiên là nhân tố tiến hóa vì làm thay đổi thành phần kiểu gen nhưng không làm thay đổi tần số tương đối của các alen.

đề trắc nghiệm sinh học 12 mới nhất

X