Đặc điểm nào dưới đây không đúng khi nói về Kỷ Đệ tam của đại Tân sinh?

Xuất bản: 07/03/2022 - Cập nhật: 07/03/2022 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Đặc điểm nào dưới đây không đúng khi nói về Kỷ Đệ tam của đại Tân sinh?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

D sai vì Homo habilis được tìm thấy ở kỉ Đệ Tứ.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 12 mới nhất

X