Đoạn chương trình sau sẽ hiển thị kết quả:BeginWriteln ('Day la lop TIN

04/12/2020 573

Câu Hỏi:
Đoạn chương trình sau sẽ hiển thị kết quả:

Begin
Writeln ('Day la lop TIN HOC');
End.
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A
Trong Pascal, lệnh Write hoặc Writeln dùng để đưa kết quả ra màn hình và giá trị đó được bao bởi cặp dấu nháy.

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tin học 11 mới nhất

X