Trắc nghiệm Tin học 11 bài 7: Các thủ tục chuẩn vào/ra đơn giản

Đề trắc nghiệm Tin học 11 bài 7 gồm các câu hỏi và bài tập trắc nghiệm có đáp án phạm vi kiến thức bài 7 Tin học lớp 11 về các thủ tục chuẩn vào/ra đơn giản.

Câu 1. Đoạn chương trình sau sẽ hiển thị kết quả:
Begin
Writeln ('Day la lop TIN HOC');
End.
Câu 2. Cho x là biến thực đã được gán giá trị 12.41235. Để thực hiện lên màn hình nội dung “x=12.41” cần chọn câu lệnh nào sau đây ?
Câu 3. Cho x, y, z là ba biến nguyên. Cách nhập giá trị nào sau đây là sai khi muốn nhập giá trị 3, 4, 5 cho ba biến này từ bàn phím bằng câu lệnh readln(x,y,z); ?
Câu 4. Cho S là biến có kiểu xâu (String) và y là biến kiểu thực. Trong các cách sau đây, khi thực hiện câu lệnh readln(S,y) nhập giá trị cho S = ‘ Tran Van Thong’ và y = 7.5 từ bàn phím, cách nhập nào đúng ?
Câu 5. Để đưa ra màn hình giá trị của biến a kiểu nguyên và biến b kiểu thực ta dùng lệnh
Câu 6. Để nhập giá trị cho 2 biến a và b ta dùng lệnh:
Câu 7. Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, với câu lệnh như sau (a là một biến kiểu số thực):

a :=2345 ;

Writeln('a = ', a:8:3);

Sẽ ghi ra màn hình?
Câu 8. Để in giá trị lưu trong 2 biến a và b ra màn hình ta dùng lệnh:
Câu 9. Câu lệnh nào sau đây dùng để nhập một số từ bàn phím vào biến x
Câu 10. Cho x là biến đã khai báo kiểu thực. Sau khi thực hiện hai câu lệnh sau:

X:= 10;
Writeln (x:7:2);

thì kết quả dạng nào sẽ xuất hiện trên màn hình trong những dạng kết quả sau ?

đáp án Trắc nghiệm Tin học 11 bài 7: Các thủ tục chuẩn vào/ra đơn giản

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1CCâu 6C
Câu 2DCâu 7D
Câu 3ACâu 8A
Câu 4BCâu 9C
Câu 5CCâu 10D

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

Các đề khác

X