Để vừa khai thác nguồn tài nguyên biển, vừa bảo vệ môi trường biển và phục hồi

06/11/2020 67

Câu Hỏi:
Để vừa khai thác nguồn tài nguyên biển, vừa bảo vệ môi trường biển và phục hồi tài nguyên này, cần phải:
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A
Để vừa khai thác nguồn tài nguyên biển, vừa bảo vệ môi trường biển và phục hồi tài nguyên này, cần phải khai thác hợp lí kết hợp với cải tạo, phục hồi và nuôi bổ sung.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 9 mới nhất

X