Để củng cố tư tưởng cho chính quyền chuyên chế , nhà Nguyễn đã

18/11/2020 1,848

Câu Hỏi:
Để củng cố tư tưởng cho chính quyền chuyên chế , nhà Nguyễn đã
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: D
Để củng cố tư tưởng cho chính quyền chuyên chế , nhà Nguyễn đã: Độc tô Nho giáo, han chế các tôn giáo khác.
Giải thích: Nho giáo có nội dung phù hợp với giai cấp thống trị phong kiến, vì đề cao và bảo vệ lợi ích của nhà Vua, do vậy nhà Nguyễn thi hành chính sách độc tôn Nho giáo và hạn chế các tôn giáo khác để củng cố chế độ phong kiến Việt Nam.

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 7 mới nhất

X