Cho x6-1=left(x+Aright)left(x+Bright)left(x4+x2+Cright) , biết A, B, C là các số

Xuất bản: 24/11/2020 - Cập nhật: 25/11/2020 - Tác giả: Hà Anh

Câu Hỏi:

Cho $x^6-1=(x+A)(x+B)(x^4+x^2+C)$ , biết A, B, C là các số nguyên. Khi đó A + B + C bằng

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Ta có
${x}^{6}{-}{1}{=}\left({x}^{2}\right){3}{-}{1}{=}\left({{{x}^{2}{-}{1}}}\right)\left({{{x}^{4}{+}{x}^{2}{+}{1}}}\right){=}\left({{{x}{-}{1}}}\right)\left({{{x}{+}{1}}}\right)\left({{{x}^{4}{+}{x}^{2}{+}{1}}}\right) $ $\Rightarrow$ $ {A}{=}{-}{1}{;}{B}{=}{C}{=}{1}$
Suy ra A + B + C = -1 + 1 + 1 = 1
Đáp án cần chọn là: B

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm toán 8 mới nhất

X