Chọn câu đúng.

Xuất bản: 24/11/2020 - Cập nhật: 24/11/2020 - Tác giả: Hà Anh

Câu Hỏi:

Chọn câu đúng.

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D


Ta có ${{^{(}{5}{x}{ }-{ }{4}{)}}}{2}{ }-{ }{49}{x}^{{{2}}}{ }{=}{ }{{^{(}{5}{x}{ }-{ }{4}{)}}}{2}{ }-{ }{{^{(}{7}{x}{)}}}{2}$
= (5x - 4 + 7x)(5x - 4 - 7x)
= (12x - 4)(-2x - 4) = 4.(3x - 1).(-2)(x + 2)
= -8(3x - 1)(x + 2)
Đáp án cần chọn là: D

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm toán 8 mới nhất

X