Chọn câu sai.

Xuất bản: 24/11/2020 - Cập nhật: 24/11/2020 - Tác giả: Hà Anh

Câu Hỏi:

Chọn câu sai.

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D


Ta có
${+}{)}{ }{x}^{2}{ }-{ }{6}{x}{ }{+}{ }{9}{ }{=}{ }{x}^{2}{ }-{ }{2}{.}{3}{x}{ }{+}{ }{3}^{2}{ }{=}{ }{{^{(}{x}{ }-{ }{3}{)}}}{2}$
nên A đúng
${+}{)}{ }{4}{x}^{2}{ }-{ }{4}{x}{y}{ }{+}{ }{y}^{2}{ }{=}{ }{{^{(}{2}{x}{)}}}{2}{ }-{ }{2}{.}{2}{x}{.}{y}{ }{+}{ }{y}^{2}{ }{=}{ }{{^{(}{2}{x}{ }-{ }{y}{)}}}{2}$
nên B đúng
+) ${x}^{2}{+}{x}{+}\dfrac{1}{4}{=}{x}^{2}{+}{2}{x}{.}\dfrac{1}{2}{+}\left(\dfrac{1}{2}\right){2}{=}\left({{{x}{+}\dfrac{1}{2}}}\right){2}$
nên C đúng
${+}{)}{ }{-}{x}^{2}{ }-{ }{2}{x}{y}{ }-{ }{y}^{2}{ }{=}{ }{-}{(}{x}^{2}{ }{+}{ }{2}{x}{y}{ }{+}{ }{y}^{2}{)}{ }{=}{ }{-}{{^{(}{x}{ }{+}{ }{y}{)}}}{2}$
nên D sai
Đáp án cần chọn là: D

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm toán 8 mới nhất

X