Bộ máy chính quyền thời Lê Sơ dược hoàn chỉnh nhất dưới thời vua nào?

Xuất bản: 18/11/2020 - Cập nhật: 18/11/2020 - Tác giả: Giang

Câu Hỏi:

Bộ máy chính quyền thời Lê Sơ dược hoàn chỉnh nhất dưới thời vua nào?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Chính quyền phong kiến thời Lê sơ được hoàn thiện dần và hoàn chỉnh nhất dưới thời vua Lê Thánh Tông.
Trong những năm 1460 - 1471, Lê Thánh Tông tiến hành một cuộc cải cách hành chính lớn.
* Ở Trung ương:
- Đứng đầu là vua, trực tiếp nắm mọi quyền hành.
- Bãi bỏ một số chức quan cao cấp: tướng quốc, đại tổng quản, đại hành khiển.
- Giúp việc cho vua có các quan đại thần, 6 bộ và các cơ quan chuyên môn: Hàn lâm viện, Quốc sử viện, Ngự sử đài.
* Ở địa phương chia cả nước làm 13 đạo thừa tuyên.

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 7 mới nhất

X